วันที่ ชื่อ จำนวนฟอง Details
15 พ.ค. 65 ธนบดี สุตะวงษ์ 200 double_arrow
7 ธ.ค. 64 คุณ รัชนีวรรณ สงค์สมบัติ 200 double_arrow
6 ธ.ค. 64 คุณ อมร สงค์สมบัติ 20 double_arrow
6 ต.ค. 64 คุณ ธนะชัย นิมมานปรีชากุล 20 double_arrow
10 ก.ย. 64 คุณ นวลพิน ดุรงคเสนีย์ 100 double_arrow
4 ก.ย. 64 คุณ สุภาภรณ์ ปราชญ์อำไพ 100 double_arrow
20 ส.ค. 64 Thunwisa Khettanim 100 double_arrow
20 ส.ค. 64 คุณ ธนู เดชมุนี 50 double_arrow
18 ส.ค. 64 พันโทหญิงจุฑามาส ยอดสกูล 20 double_arrow
16 ส.ค. 64 คุณ ชลัช ภวังคนันท์ 100 double_arrow
16 ส.ค. 64 คุณ เดือนเพ็ญ ดุรงคเสนีย์ 20 double_arrow
16 ส.ค. 64 คุณ พนิตตา เก้าเอี้ยน 200 double_arrow
16 ส.ค. 64 คุณ ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ 120 double_arrow
15 ส.ค. 64 คุณ กุลธิดา ชลกิจปทานผล 20 double_arrow
15 ส.ค. 64 คุณ ศริดา เย็นสบาย 20 double_arrow
15 ส.ค. 64 คุณ ชัญญกัลย์ อังคพิพัฒนชัย 20 double_arrow
14 ส.ค. 64 คุณ ปาริชาติ ตันติพิมลพันธ์ 20 double_arrow
14 ส.ค. 64 คุณ อนันต์ ฐานเพชร 20 double_arrow
14 ส.ค. 64 คุณ อัจฉรา โสเจยยะ 220 double_arrow
23 มิ.ย. 64 คุณ Chet 20 double_arrow
23 มิ.ย. 64 ป้าตา 40 double_arrow
15 มิ.ย. 64 คุณ ณัฐวรรณ ภาระหอม 20 double_arrow
8 มิ.ย. 64 คุณ ไพลิน ผาสุข 50 double_arrow
8 มิ.ย. 64 ครูกุง 40 double_arrow
13 พ.ค. 64 World Wide Fund for Nature International: WWF 6,900 double_arrow
10 พ.ค. 64 คุณ จิราพร กิตติคุณชัย 400 double_arrow
21 เม.ย. 64 วัดถ้ำดอยโตน 100 double_arrow
13 เม.ย. 64 คุณ นภาพรรณ วงษ์ตะลา 500 double_arrow
13 เม.ย. 64 ไม่ประสงค์ออกนาม 20 double_arrow
13 เม.ย. 64 วรรณชัย วงษ์ตะลา 100 double_arrow
13 เม.ย. 64 FaceTicket 5,000 double_arrow
13 เม.ย. 64 ไม่ประสงค์ออกนาม 100 double_arrow
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230