background

วันที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันไข่โลก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ชวน“เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” พร้อมจัดสัมมนาออนไลน์ เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการไข่ระหว่างประเทศ (International Egg Commission หรือ IEC) ได้กําหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ ต่อสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับในปีนี้ กรมอนามัย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์และ แปรรูป สภาหอการค้าไทย และคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เด็กได้บริโภคไข่เพิ่มขึ้น จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 ยังพบภาวะทุพโภชนาการของ เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม เตี้ย และอ้วน ร้อยละ 4.4, 6.0 และ 12.5 ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ สมวัย สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด ควรปฏิบัติ ดังนี้ 1) เด็กวัยเรียนจึงควรกินไข่ให้ได้ทุกวัน เนื่องจากไข่มีประโยชน์มากมาย เป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด มีโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น และควรกินร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆ ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ ควบคู่กับดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว 2) ออกกำลังกายที่มีการกระแทกของข้อต่อ เช่น การกระโดด วันละ 60 นาทีทุกวัน และนอนให้เพียงพอ 9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน และ3) สนับสนุนให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันโดยมีไข่เป็นส่วนประกอบ 3 ฟอง ต่อสัปดาห์ทางด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟองต่อคนต่อปีนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 – 2567 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้กำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ไก่ที่เพียงพอ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจากข้อมูลการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทยปัจจุบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่ามีการบริโภคไข่ 257 ฟอง ต่อคน ต่อปี และต่างจังหวัดพบว่าบริโภคเพียง 190 ฟอง ต่อคน ต่อปีเท่านั้น จึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพิ่มการบริโภคไข่ของคนไทย เป็น 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี ” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ทางด้านนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่มาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมไก่ไข่ต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ รวมทั้งสหกรณ์ไก่ไข่ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไก่ไข่ของประเทศไทย โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่ สามารถกินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย ซึ่งการจัดสัมมนาไข่แบบออนไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดีของรศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกี่ยวกับผลการรับประทานไข่ไก่ ตัวโภชนศาสตร์ ระดับโมเลกุลรายบุคคลในเด็กประถมศึกษา โดยการศึกษาพบว่า การเสริมการรับประทานไข่ไก่ทั้งฟอง เพิ่มเติมไปกับมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนในระยะเวลา 34 – 35 สัปดาห์ ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรรลุเป้าหมาย 300 ฟอง ต่อคน ต่อปี พร้อมทั้งเป็นการ Kick off ให้โรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินไข่ให้ทุกวันด้วย

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230